ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูอิีฟ
นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยวิเชียร

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล/งานบัญชี

เบอร์โทร 064-7414501

วิชา การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบและงานบัญชียินดีให้ข้อมูลข่าวสารจร้า